برچسب: صادرات

سد بدون آب چیز ملسی است!

با ساختن سد می‌توانیم دریاها را ذخیره‌سازی کنیم. سد را صادر کنیم و کلا نشان بدهیم که «ما توانیم داداش!»